Who are Celtic Congress Scotland?

Celtic Congress Scotland supports the development of the Gaelic language and culture.

Promotes interest in the other Celtic languages and cultures by encouraging close links with fellow Celts in Brittany, Cornwall, Ireland, Man and Wales.

Puts a particular emphasis on education.

Encourages young people to participate in its activities

Supports organisations with similar objectives

Organizes ceilidhs, inter-Celtic concerts and other cultural and fund raising events

Keeps in regular contact with its members through its newsletter.

The Celtic Congress (Scotland) is recognized as a charity. It is non-political and non-sectarian. If you support the aims of the Celtic Congress (Scotland) – whatever your age group – you are cordially invited to join and you will be made very welcome!

 

A’ Chòmhdhail Cheilteach Alba A’ cur taice ri leasachadh na Gaidhlig agus a dualchas

A’ togail ùidh anns na cànainean agus na dualchasan Ceilteacg eile: a’ neartachadh cheanglaichean ri Ceiltich eile, sa’ Bhreatainn Bhig, sa’ Chòrn, sa’ Chuimrigh, an Eilean Mhanainn,

A’ toirt àite sonraichte do dh’fhoghlam

A’ misneachadh òigrigh gu bhith a’ gabhail pàirt anns thatar a’

A’ toirt taic do bhuidhinn aig a bheil amasan co-ionann

A’ cur ar chois chèilidhean, chuirmean-ciùil eadar-Cheilteach agus a leithid sin, gus an dualchas a neartachadh agus gus ionmhas a thogail

A’ cumail fiosrachaidh ris na buill gu cunbhalach le cuairtlitir

S’e buidheann carthannais a th’ anns a’ Chòmhdhail Cheilteach (Alba): chan eil a’ gabhail gnothaich ri cùisean creideimh. Ma tha thu a’ dol leis na h-amasan aig A’ Chòmhdhail Cheilteach (Alba) – ge b’e dè an aois a tha thu – bidh fàilte romhad!